Regulamin


Regulamin obowiązujący od dnia 1-10-2019 r.

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.ulebartodziej.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. „Sprzedawca” – Usługi stolarskie Bartłomiej Jura Radochów 54 , 57-540 Lądek Zdrój; NIP: 8811361339; REGON: 021396875; e-mail: bartlomiej.jura@wp.pl; tel. +48 600219685.

b. „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://ulebartodziej.pl/ oraz jej podstronach,

c. „Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Usługi stolarskie Bartłomiej Jura umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

d. „Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

f. „Przedsiębiorca” – Kupujący, który zawarł umowę o założenie konta lub złożył zamówienie w celach bezpośrednio związanych z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

§ 6

1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach § 11 – 14 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

III. Założenie Konta

§ 7

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail i hasło. W przypadku wypełniania formularza w trakcie składania zamówienia

a. przez osobę fizyczną: konieczne będzie podanie również jej danych adresowych,

b. przez przedsiębiorcę: konieczne będzie podanie również jej danych adresowych i NIP.

c. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym a zwłaszcza nieprawdziwych danych.

d. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.

e. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 14 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Sprzedawca zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§ 9

Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień oraz podglądu statusu realizacji zamówień.

IV. Złożenie zamówienia

§ 10

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 11

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Dodaj do koszyka”.

2. Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych, a także dokonania wyboru sposobu płatności i formy dostawy (jeżeli dla wybranych towarów istnieje możliwość wyboru formy dostawy). Następnie należy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”.

3. Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może je założyć albo skorzystać z opcji „Zamów bez zakładania konta” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.

4. Następnie wyświetli się podsumowanie zamówienia. W rubryce „Do zapłaty” wyświetlona będzie łączna kwota do zapłaty, czyli obejmująca cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

5. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.

6. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność drogą elektroniczną”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. W przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, płatność dokonana z góry jest w całości mu zwracana.

§ 12

1. Termin i sposób dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze oraz płatność drogą elektroniczną. Formą dostawy jest przesyłka kurierska, paczkomat lub odbiór osobisty.

2. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności:

-przy odbiorze – wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.

3. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Koszty związane z dostawą towarów ponosi kupujący.

5. Czas dostawy towaru zależy od jego dostępności wskazanej na karcie produktu. Dostawa nastąpi w terminie od 48 godzin do 14 dni roboczych od chwili skompletowania zamówienia i przygotowania go do wysyłki.

Dokładny termin i godziny dostawy są uzgadniane indywidualnie pomiędzy firmą transportową a Konsumentem. Istnieje możliwość odpłatnej zmiany uzgodnionego z firmą transportową terminu dostawy. W tym celu należy skontaktować się z firmą transportową i uzgodnić zmianę zaplanowanego terminu dostawy. Koszt zmiany ustalonego terminu dostawy wynosi należy uzgodnić z firmą transportową.

6. Dostawa towarów w zależności od dostępnego wariantu obejmuje dostarczenie towaru pod wskazany adres (bez wniesienia).

7. Sprzedawca zaleca, aby Kupujący zbadał stan przesyłki niezwłocznie po jej dostarczeniu.

§ 13

1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

V. Zwroty i reklamacje

§ 14

1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca, by Kupujący opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu.

7. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca na prośbę Kupującego może pomóc w organizacji zwrotu towaru poprzez wskazanie Kupującemu firmy transportowej, która może dostarczyć zwracany towar Sprzedawcy.

8. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 15

1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: bartlomiej.jura@wp.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a.

3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 16

Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 17

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres bartlomiej.jura@wp.pl .

VII. Zmiany regulaminu

§ 18

1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

b. zmian sposobów dostawy lub płatności,

c. modyfikacji ścieżki zakupowej,

d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3. Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 17 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

VIII. Postanowienia niedotyczące Konsumentów

§ 19

Postanowienia części VIII Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one Konsumentów.

§ 20

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§ 21

Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

§ 22

1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

2. Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 23

1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.

§ 24

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Sprzedawcy.

IX. Informacja w zakresie zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

§ 25

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej w skrócie RODO, informuję że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a. „Sprzedawca” – Usługi stolarskie Bartłomiej Jura, Radochów 54 , 57-540 Lądek Zdrój; NIP: 8811361339; REGON: 021396875; e-mail: bartlomiej.jura@wp.pl; tel. 600219685, zwanym dalej w skrócie jako Administrator.

          Dane kontaktowe Administratora:

          adres: Radochów 54, 57-540 Lądek Zdrój, Polska

          telefon: + 48 600219685

          e-mail: bartlomiej.jura@wp.pl

 2. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach:

a)       podjęcia na Pani / Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b)       wykonania umowy zawartej przez Panią / Pana z Administratorem, w tym realizacji zobowiązań gwarancyjnych, rękojmi oraz serwisowych (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

c)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt 2 powyżej, Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

          Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

a)       w celu podjęcia na Pani / Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem ( pkt 2 ppkt 1 Informacji ) lub w celu wykonania umowy zawartej przez Panią / Pana z Administratorem ( pkt 2 ppkt 2 Informacji ) – podmioty, które przetwarzają Pani / Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

i) Firmy transportowe dostarczające towary do Klienta,

ii) Firmy kurierskie,

iii) Firma administrująca systemem informatycznym Administratora oraz serwerami na których system się znajduje.

b)       w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ( pkt 2 ppkt 3 Informacji ) – podmioty uprawnione do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania:

a)       w zakresie podjęcia na Pani / Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem – przez okres do czasu zakończenia żądanych działań,

b)       w zakresie wykonania umowy zawartej przez Panią / Pana z Administratorem – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

c)       w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – do czasu wypełnienia obowiązków przez Administratora,

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani / Panu:

a)       prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,

b)       prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

c)       prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

d)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

e)       prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

f)        prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,

g)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na podstawie art. 77 RODO,

h)       prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, na podstawie art. 79 RODO

i)        prawo do odszkodowania, na podstawie art. 82 RODO.

6. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, podane przez Panią / Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

7. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani / Pana decyzji w sposób zautomatyzowany.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

X. Postanowienia końcowe

§ 26

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 27

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 28

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://ulebartodziej.pl/regulamin .